El-kontroll i privat bolig

For å forhindre skader, brann eller elektriske feil i det elektriske anlegget bør el-kontroll utføres rutinemessig. For å oppnå rabatt på forsikringspremien må anlegget sjekkes minst en gang hvert femte år. El-kontroll privat er vel så viktig som i næringsbygg.

El-kontroll er en viktig prosess som ikke bør glemmes. Gjennom en el-kontroll kan vi finne eller avdekke mangler eller feil i det elektriske anlegget. Ved å få det elektriske anlegget kontrollert kan du være trygg på at du har vet hvilken tilstand det elektriske anlegget i din bolig er i og hvilke elementer som må byttes eller oppgraderes.

Lysglimt Elektro er en godkjent bedrift innen el-kontroll i henhold til NEK 405-2 for bolig og NEK 405-3 for næringsbygg.

Hva innebærer en el-kontroll i privat bolig?

En el-kontroll innebærer en kontroll av det elektriske anlegget i bolig i henhold til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine standarder. En El-kontroll etter NEK 405-2 standarden som dekker boliger opp til 250 kvadratmeter.

Dette er kort fortalt en gjennomgang av hele det elektriske anlegget som innebærer:

 • Visuell gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen
 • Sjekk av varmgang i kabler, sikringskap, kontakter.
 • Målinger av kontinuitet, jording, kortslutning og jordfeil.
 • Tiltak for å forhindre brann i det elektriske anlegget.
 • Test av røykvarslere og sjekk av brannslukningsutstyr.
 • Jordfeilbryter test med testknapp.

Ha god el-kontroll

Du bør ha el-kontroll av anlegget ditt minst hvert femte år. Jevnlig el-kontroll kan også gi deg rabatt på forsikringspremien.

Mangelfullt vedlikehold, kalde vintre, stort strømforbruk og en stor trehusbebyggelse er medvirkende faktorer til at tekniske feil ofte fører til omfattende branner her til lands. Feil kan også oppstå på nyere elektriske anlegg.

Det lokale eltilsynet (DLE) utfører myndighetspålagt tilsyn med elektriske anlegg, men det kan gå mange år mellom hvert besøk fra DLE. Derfor bør du på eget initiativ sørge for andre former for kontroll av det elektriske anlegget ditt. Kontroller utført av DLE er basert på føringer fra myndigheten og skiller seg noe fra andre el-kontroller. ​Dette medfører at disse kontrollene normalt ikke kan brukes i forbindelse med rabattordninger i forsikringssammenheng.

Unngå brannfare

I 2018 rykket brannvesenet ut til brann i bolig hele 3288 ganger. Omtrent halvparten av alle boligbrannene i Norge kommer av feil på elektrisk utstyr eller feil bruk av el-anlegget, spesielt komfyr. Det ligger derfor mye trygghet i en gjennomgang av det elektriske anlegget av en fagperson. El-kontroll vil også gi deg føringer eller oppdateringer som trengs for å opprettholde det elektriske anlegget.

Det er foretatt en markedsundersøkelse gjennom NELFO der 7 av 10 boligeiere er interessert i en slik ordning. Den viktigste grunnen til at folk ønsker ordningen er økt trygghet og sikkerhet.

Fordeler med el-kontroll i henhold til NEK 405-2:

 • Billigere strøm
 • Oppdatert strømskap
 • Kontrollert elektrisk anlegg
 • Lavere forsikringspremie
 • Du har en tilstandsrapport etter endt kontroll
 • Fordel ved salg/verdivurdering av bolig
 • Råd og forslag til nyere løsninger i det elektriske anlegget

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Dette betyr at enten om du eier eller leier er du ansvarlig for kontroll av det elektriske anlegget.

Dette sier loven om internkontroll:
§121
Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk.

Etabler rutiner
Dersom du ikke har etablert rutiner innen el kontroll kan vi hjelpe deg med å komme i gang. Vi har den den nødvendige kompetansen og har lang erfaring med slike rutiner.
Vi har allerede flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter og borettslag. Du vil få en fast person som følger opp avtalen i ditt bygg.

Vi har det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bolig.
Vi kan med vår fagkunnskap og «hjelpe» deg med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av el anlegget. Ta kontakt så oppretter vi avtale og utfører el kontroll på dine bygg!

 

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling.